Czwartek, 21 października 2021, Imieniny: Celiny, Hilarego, Janusza PL EN | |

Deklaracja Dostępności Cyfrowej

Deklaracja dostępności

Rezerwat Archeologiczny „Genus loci” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Rezerwatu Archeologicznego „Genus loci”.

Data publikacji strony internetowej: 2018-11-20. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-11-20.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych,
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-06. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Łukasz Bartkowiak, lukasz.bartkowiak@muzarp.poznan.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 782170579 w. 16.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Budynek, w którym znajduje się siedziba Rezerwatu ARcheologicznego "Genius Loci", posiada 1 wejście. Nie posiada ono żadnych progów (bez ograniczeń architektonicznych) i prowadzi bezpośrednio do kasy Rezerwatu. Nawierzchnia przed wejściem do budynku jest równa i nie powinna utrudniać przemieszczania się.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Budynek Rezerwatu posiada trzy kondygnacje (poziom -1,parter, I piętro, I). Pomiędzy kondygnacjami znajdują się schody wyposażone w poręcze. Korytarze na parterze prowadzą do miejsc ekspozycji, toalet i szatni oraz sali projekcyjnej. Budynek wyposażony jest w trzyprzystankową windę do przewozu osób - winda może przewozić wózki z osobami niepełnosprawnymi. Do windy można dostać się z poziomu parteru przechodząc tuż obok kasy biletowej.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Budynek Muzeum przystosowany jest do obsługi osób niepełnosprawnych ruchowo. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku. Muzeum nie posiada systemu radiowęzłów i informacji głosowej - w celu ostrzeżenia o zagrożeniu lub informowania o czymkolwiek zwiedzający na ekspozycjach może skontaktować się z obecną tam obsługą wystaw .

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Muzeum nie posiada wydzielonej przestrzeni parkingowej. Publiczne miejsca parkingowe są jednak dostępne tuż przed budynkiem .

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku Rezerwatu pod warunkiem wyposażenia psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę z niepełnosprawnością certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Rezerawat nie posiada tłumacza języka migowego.

 

FONTES VOL. 44

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.