Wtorek, 05 marca 2024, Imieniny: Aurory, Fryderyka, Oliwii PL EN | |

Deklaracja Dostępności Cyfrowej

Deklaracja dostępności Strona Rezerwatu Archeologicznego Genius Loci

Rezerwat Archeologiczny Genus Loci zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona Rezerwatu Archeologicznego Genius Loci.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Łukasz Bartkowiak.
 • E-mail: lukasz.bartkowiak@muzarp.poznan.pl
 • Telefon: 782170579

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu
 • Adres: ul. Wodna 27 – Pałac Górków; 61-781 Poznań
 • E-mail: sekretariat@muzarp.poznan.pl
 • Telefon: 61 852 82 51

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Budynek, w którym znajduje się siedziba Rezerwatu ARcheologicznego "Genius Loci", posiada 1 wejście. Nie posiada ono żadnych progów (bez ograniczeń architektonicznych) i prowadzi bezpośrednio do kasy Rezerwatu. Nawierzchnia przed wejściem do budynku jest równa i nie powinna utrudniać przemieszczania się.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Budynek Rezerwatu posiada trzy kondygnacje (poziom -1,parter, I piętro, I). Pomiędzy kondygnacjami znajdują się schody wyposażone w poręcze. Korytarze na parterze prowadzą do miejsc ekspozycji, toalet i szatni oraz sali projekcyjnej. Budynek wyposażony jest w trzyprzystankową windę do przewozu osób - winda może przewozić wózki z osobami niepełnosprawnymi. Do windy można dostać się z poziomu parteru przechodząc tuż obok kasy biletowej.

Aplikacje mobilne

Rezerwat Archeologiczny Genus Loci udostępnia następujące aplikacje mobilne:

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Budynek Muzeum przystosowany jest do obsługi osób niepełnosprawnych ruchowo. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku. Muzeum nie posiada systemu radiowęzłów i informacji głosowej - w celu ostrzeżenia o zagrożeniu lub informowania o czymkolwiek zwiedzający na ekspozycjach może skontaktować się z obecną tam obsługą wystaw .

Inne informacje i oświadczenia

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Muzeum nie posiada wydzielonej przestrzeni parkingowej. Publiczne miejsca parkingowe są jednak dostępne tuż przed budynkiem .

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku Rezerwatu pod warunkiem wyposażenia psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę z niepełnosprawnością certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Rezerawat nie posiada tłumacza języka migowego.

 

FONTES VOL. 44

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.